Dla nas rynek nieruchomości to nie tylko grunty i budynki, ale także wszystko to, co związane jest z procesem budowlanym oraz zagospodarowaniem i planowaniem przestrzennym. Naszym Klientom oferujemy doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych, jak również wspomagamy ich w zakresie ich komercyjnego wykorzystania. Nasi specjaliści świadczą usługi doradztwa prawnego dotyczące wszelkich aspektów nabywania i obrotu nieruchomościami oraz procesu budowlanego na rzecz wszystkich ich uczestników.

Nasi specjaliści oferują wsparcie m. in. w zakresie:

  • analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
  • przygotowania inwestycji (m. in. wybór formy organizacyjno-prawnej, pomoc w ramach planowania i realizacji, transakcje nabywania nieruchomości, kontakty z administracją publiczną),
  • umów i dokumentów związanych z finansowaniem i realizacją inwestycji,
  • umów z uczestnikami procesu budowlanego (m. in. generalne wykonawstwo, podwykonawstwo, dostawy, gwarancje bankowe, ubezpieczenia),
  • zastępstwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych (m.in. pozwolenia na budowę, zgłoszenia, warunki zabudowy, pozwolenia na użytkowanie, decyzje środowiskowe, środki zaskarżenia),
  • nabywania nieruchomości przez cudzoziemców,
  • wsparcia prawnego w procedurze zamówień publicznych (m. in. opiniowanie dokumentacji przetargowej, ofert wykonawców, zastępstwo prawne przed KIO).