Kancelaria MKZ Partnerzy posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podatkowej i procesowej polskich oraz zagranicznych spółek, w szczególności z branż:  budowlanej, deweloperskiej, produkcyjnej, reklamowej, handlowej, energetycznej, paliwowej oraz nieruchomościowej. W szeroko pojętej dziedzinie podatków wspieramy też jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Nasi doradcy doskonale znają sposób funkcjonowania administracji podatkowej – zarówno na poziomie lokalnych urzędów, jak i organów kontrolnych. Potrafimy wykorzystać tę wiedzę i doświadczenie w reprezentowaniu Klienta przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Kancelaria oferuje także szeroko rozumiane usługi z zakresu cen transferowych i wspiera Klientów w wywiązywaniu się z obowiązków raportowania w ramach MDR.

Naszych Klientów wspieramy również w zakresie podatków dochodowych (PIT, CIT), podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, postępowań podatkowych i sądowych (na każdym etapie tych postępowań), podatków od nieruchomości, planowania podatkowego oraz podatków międzynarodowych.

W naszej praktyce prawnej w szczególności skupiamy się na następujących aspektach prawa podatkowego:

 • Kontrole podatkowe i kontrole celno-skarbowe

Pomagamy i reprezentujemy Klientów na każdym etapie kontroli, szczególnie na ich wczesnym etapie, co bez wątpienia ma znaczenie do prawidłowego zebrania materiału dowodowego i jego oceny przez organy administracji skarbowej. Pozwala nam to na skuteczną obronę przed decyzjami organów. Dbając o interesy naszych Klientów staramy się również doprowadzić do szybkiego zakończenia kontroli, czy czynności sprawdzających. Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowań, przygotowujemy odpowiedzi na zastrzeżenia, odwołania od decyzji, skargi, skargi kasacyjne, odpowiedzi na skargi oraz reprezentujemy ich przed sądami administracyjnymi.

 • Postępowania

Nasza Kancelaria skutecznie reprezentuje Klientów w postępowaniach podatkowych, prowadzonych na każdym ich etapie. Prowadzimy postępowania podatkowe wszczęte wobec osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób prawnych. Zajmujemy się postępowaniami dotyczącymi zobowiązań podatkowych oraz orzekających o odpowiedzialności osób trzecich. Członkami naszego zespołu podatkowego są osoby, które swoje doświadczenie zdobywały pracując na kierowniczych stanowiskach w organach podatkowych: Urzędach Skarbowych, Urzędach Kontroli Skarbowej, Urzędach Celno-Skarbowych, zarówno w działach odpowiedzialnych za kontrole, jak i orzecznictwo. Posiadamy doświadczenie w zakresie zagadnień proceduralnych i merytorycznych dotyczących prowadzenia postępowań odwoławczych, czy procedur wszczęcia „trybów nadzwyczajnych” – wznowienia bądź też stwierdzenia nieważności.  Znając doskonale sposób funkcjonowania administracji podatkowej – zarówno na poziomie lokalnego urzędu skarbowego, jak i organów kontrolnych – potrafimy skutecznie wykorzystać tę wiedzę i doświadczenie w reprezentowaniu Klienta przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Zapewnimy Państwu wsparcie w szczególności w takich aspektach jak:

 • udział w przesłuchaniu strony i świadków,
 • pomoc w uzyskaniu zwrotu podatku oraz pomoc w odzyskaniu nadpłaconego podatku,
 • reprezentowanie w trakcie kontroli podatkowej, celno-skarbowej czy czynnościach sprawdzających,
 • przygotowanie odpowiedzi na wezwania organów,
 • weryfikacja oraz wypowiedzenie się co do zebranego przez organ materiału dowodowego,
 • przygotowanie zastrzeżeń do protokołów kontroli podatkowej,
 • dokonanie oceny zasadności dokonania korekty,
 • przygotowanie zażaleń,
 • przygotowanie odwołań,
 • przygotowanie skargi do WSA,
 • przygotowanie skargi kasacyjnej do NSA.

Na każdym etapie postępowania służymy pomocą w zakresie weryfikacji dokumentów dostarczonych przez Klienta do kancelarii, zapoznamy się i ocenimy materiał dowodowy zebrany przez organ w trakcie postępowania a także dokonamy oceny zasadności sporu, wskażemy obszary ryzyka, dokonamy wyceny kosztów postępowania.

 • Opinie, memoranda, analizy

Przygotujemy opinie oraz memoranda dotyczące wszelkiego rodzaju projektów, umów, czy innych zagadnień podatkowych związanych z bieżąca działalnością Klienta. Połączenie w jednym zespole specjalistów prawnych i podatkowych pozwala nam szybko identyfikować potencjalne ryzyka podatkowe już na wczesnym etapie projektu.

 • Due Diligence – audyty podatkowe, raporty

Przygotujemy dla Państwa audyty podatkowe. W zależności od projektu dotyczyć one mogą zarówno całych przedsiębiorstw, jak i poszczególnych składników majątku. W zależności od zlecenia określimy w sposób klarowny stan prawny oraz podatkowy danego składnika majątku bądź całego przedsiębiorstwa. Nasi doradcy posiadają szerokie doświadczenie związane z przygotowaniem analiz poprzedzających transakcje związane z przedsiębiorstwem czy jego składnikiem. W zależności od potrzeb zabezpieczamy obie strony transakcji sporządzając wnioski wspólne o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Służymy pomocą i wsparciem na każdym etapie transakcji.

 • Wnioski o interpretacje prawa podatkowego – zarządzanie ryzykiem podatkowym

Dążąc do minimalizacji ryzyka podatkowego zapewniamy naszym Klientom możliwie szeroki zakres ochrony poprzez uzyskiwanie korzystnych (pozytywnych) interpretacji prawa podatkowego. Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego w wielu przypadkach są dla podatnika instrumentem, który może istotnie zmniejszyć ryzyko podatkowe podejmowanych działań. Dotyczy to w szczególności tych sytuacji, gdy interpretacja podatkowa została doręczona podatnikowi przed podjęciem działań, z którymi ta interpretacja jest związana. Kluczowe znaczenie ma jednak wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Tylko prawidłowo sformułowany wniosek pozwoli podatnikowi na skorzystanie ze wszystkich skutków otrzymanej interpretacji indywidualnej.

 • Podatki dochodowe (PIT, CIT)

Oferujemy naszym Klientom kompleksowe doradztwo w zakresie podatków dochodowych. Służymy  wsparciem zarówno w bieżących problemach związanych z prowadzoną działalnością i zapewniamy wsparcie przy odzyskiwaniu nienależnie pobranego podatku  (wnioski o stwierdzenie nadpłaty). Reprezentujemy Klientów na każdych etapach kontroli, czy postępowania podatkowego. W ramach przeglądów podatkowych, dokonujemy oceny przyjętych w przedsiębiorstwie zasad rozliczania oraz ich prawidłowości.

 • VAT

Zapewniamy bieżące doradztwo prawno-podatkowe oraz pełną obsługę transakcji w zakresie podatku od towarów i usług, w tym także  w przypadku zbycia/nabycia nieruchomości, w szczególności w kwestiach związanych z oceną opodatkowania, zwolnienia z VAT, sporów dotyczących nieruchomości i odpowiedniego zabezpieczenia transakcji na nieruchomościach.