WPŁYW EPIDEMII COVID-19 NA MOŻLIWOŚĆ GROMADZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU ZDROWIA PRACOWNIKÓW

Pojawienie się w Polsce epidemii koronawirusa (COVID-19) wpłynęło na konieczność wprowadzenia oraz uaktualnienia regulacji związanej z ochroną danych osobowych. Szczególnie istotne było unormowanie kwestii związanych z przetwarzaniem informacji dotyczących stanu zdrowia. Regulacje te niezbędne były m.in. dla pracodawców, którzy jako zwierzchnicy służbowi w zakładzie pracy zobowiązani są do dbania o higienę i bezpieczeństwo pracy zatrudnionych pracowników.

Kwestią budzącą uzasadnione wątpliwości pracodawców jest możliwość gromadzenia przez nich danych pracowników dotyczących ich stanu zdrowia. Zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zabronione jest przetwarzanie danych osobowych, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Umieszczenie w tym katalogu danych dotyczących stanu zdrowia wpływa na szczególną ochronę tego rodzaju danych.

W ocenie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, fakt, iż dane takie można w ogóle przetwarzać za zgodą osoby, której dotyczą, wpływa na możliwość ich przetwarzania w sferze zatrudnienia. Wątpliwe jest zatem, czy zgoda pracownika stanowi podstawę dla pracodawcy do przetwarzania danych osobowych zatrudnionych dotyczących stanu zdrowia. Także Kodeks pracy wskazuje, że w przypadku takich delikatnych danych, zgoda pracownika może być podstawą przetwarzania tylko, gdy przekazanie informacji następuje z inicjatywy zatrudnionego. Dochodzić może, bowiem do wynikającego z relacji zachodzących pomiędzy pracodawcą a pracownikiem wpływania przez pracodawcę na dokonanie takiej czynności przez jego podwładnego, co oznaczałoby, iż zgoda pozbawiona byłaby cechy dobrowolności.

Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nie zakazują dokonywania przetwarzania danych osobowych o objawach choroby albo też o temperaturze ciała, jeśli wynika to ze szczegółowych przepisów prawa. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wskazujący możliwość  przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest ono niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową.

Przepisem szczegółowym zawartym w prawie krajowym jest art. 17 specustawy  o  COVID-19  z  dnia  2  marca  2020 r., który upoważnia organy inspekcji sanitarnej do wydawania decyzji nakładających   obowiązek podjęcia czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, a także zaleceń i wytycznych określających sposób postępowania w trakcie realizacji przez podmioty, do których kierowane są takie zalecenia lub wytyczne.

Na podstawie przepisu  art.  8a  ust.  5  pkt  2  ustawy  o  Państwowej Inspekcji  Sanitarnej, wydanego na postawie w/w przepisu art. 17 specustawy  o  COVID-19,  Główny  Inspektor  Sanitarny  wydał wytyczne dla niektórych branż. W przypadku wytycznych wydanych dla zakładów fryzjerskich i podmiotów, które świadczą usługi kosmetyczne, Główny  Inspektor  Sanitarny  zaleca  właśnie  dokonywanie pomiarów temperatury  ciała  pracowników oraz zbieranie w wywiadach innych danych o objawach chorobowych u pracowników. Z wytycznych tych wynika jednak,  iż  dane  te  mogą  być  zbierane  tylko  i wyłącznie za zgodą  pracowników. 

Wytyczne  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  są zatem sprzeczne ze stanowiskiem Prezesa UODO, który wskazuje, że zgoda pracownika nie ma prawa być podstawą zbierania danych przez pracodawcę w tym przypadku.

Pomimo braku jasnych przepisów oraz sprzeczności stanowisk organów specjalizujących się w dziedzinie ochrony danych osobowych, celem legalnego zbierania danych osobowych pracowników zalecanym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do inspekcji sanitarnej o nałożenie na pracodawcę decyzji nakazującej mu dokonywanie pomiarów temperatury, bądź też dokonywanie innych czynności  zapobiegawczych,  przy  których  konieczne  jest zbieranie danych o stanie zdrowia pracowników.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Jest specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Z sukcesem […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje klientów […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest odbywa obecnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W […]

czytaj więcej
Aplikantka adwokacka

Anna Kalita

Anna Kalita jest aplikantką adwokacką III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się […]

czytaj więcej
Prawnik

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Praktykant

Sylwia Pawlonka

Sylwia Pawlonka jest studentką V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie […]

czytaj więcej
prawnik

Mateusz Panasiuk

Mateusz Panasiuk jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jak również Prawa […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Monika Truszkowska

Monika Truszkowska zajmuje się sprawami organizacyjno-administracyjnymi, obiegiem dokumentacji, pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz bieżącą obsługą […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta