UCHWAŁY REKLAMOWE – SUKCES CZY PORAŻKA?

warsaw-1017468_640

Zgodnie z przepisem art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który został dodany do ustawy na mocy postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu „Rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.”.

Powyższe rozwiązanie, jak wskazano w uzasadnieniu ustawy zmieniającej, ma służyć wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego nowych rozwiązań, które powstrzymają degradację krajobrazu oraz zapewnią jego zachowanie, w szczególności poprzez wprowadzenie możliwości reglamentacji działalności polegającej na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych.

Jak pokazuje praktyka, samorządy nie radzą sobie z instrumentem prawnym, który uzyskały na mocy ww. ustawy zmieniającej.

Jednym z pierwszych miast, które wprowadziło tzw. uchwałę reklamową jest Łódź. Okazało się jednak, iż jest ona na tyle wadliwa, że zaskarżył ją sam Wojewoda, a Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2017 roku stwierdził nieważność tej uchwały.

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że przy podjęciu uchwały Rada Gminy  dopuściła się szeregu naruszeń m.in. naruszyła zasady kompetencyjne poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących reklam nie zważając na definicje ustawowe, obejmując tym pojęciem również efekty wizualne, holograficzne, audiowizualne, dźwiękowe, projekcje holograficzne. Sąd uznał za nieprawidłowe zapisy uchwały reklamowej dotyczące informacji i dzieł artystycznych w postaci aranżacji witryn lokalizowanych od wewnętrznej strony witryny lokalu użytkowego i ekspozycji witryn. W ocenie Sądu również w tym zakresie uchwałodawca wprowadza zapisy sprzeczne z ustawowymi definicjami tablicy czy urządzenia reklamowego. Za słuszne stanowisko Skarżącego (Wojewody) Sąd uznał brak podstaw prawnych do ustalenia w uchwale reklamowej zasad umieszczania reklam na “pojazdach komunikacji publicznej” oraz wprowadzenia regulacji dotyczących “reklamy mobilnej”. Stanowisko swoje w tym zakresie Sąd uzasadnił zakresem regulacji objętej uchwałą i jej zasięgiem terytorialnym, wskazując iż oczywistym jest, że np. autobusy, busy poruszają się również poza tym obszarem gminy, a więc poza obszarem którego dotyczy uchwała. Sąd zarzucił uchwałodawcy nieprecyzyjność podziału obszaru na określone tereny, jako niezgodność z delegacją ustawową, która wskazuje na konieczność jednoznacznego określenia granic. W ocenie Sądu niewłaściwym jest także brak określenia w uchwale warunków dostosowania istniejących obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych. Uchwała wskazuje jedynie termin na dostosowanie przedmiotu uchwały do warunków w niej określonych. W ocenie Sądu redakcja uchwały  wskazuje na liczne naruszenia zasad techniki prawodawczej, wskazując m.in. poprzez posługiwanie się  pojęciami niejednoznacznymi, niedookreślonymi.

Analiza powyższego rozstrzygnięcia, powoduje iż rodzi się pytanie, czy pomimo instrumentu w jaki ustawodawca wyposażył gminy będą one w stanie go wykorzystać. Kancelaria będzie śledziła dalsze losy ww. wyroku oraz podejmowanych uchwał w innych miastach Polski.

Katarzyna Kosicka – Polak                                                                                                                                                                                                                                                                                  Radca Prawny

 

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Współzałożyciel i Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Marta Borajkiewicz-Pionkowska

Marta Borajkiewicz-Pionkowska jest ekspertem w zakresie złożonych projektów handlowych, także realizowanych z udziałem podmiotów zagranicznych. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Fiedorczuk

Justyna Fiedorczuk specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz prawa planowania […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk doradza Klientom Kancelarii, w szczególności spółkom prawa handlowego, w zakresie restrukturyzacji zadłużenia oraz […]

czytaj więcej
Radca Prawny

Paulina Pacholczyk

Paulina Pacholczyk reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych dotyczących w szczególności ich bieżącej działalności operacyjnej. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Prawnik

Aleksander Półtorak

Aleksander Półtorak specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa ochrony danych osobowych […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Anna Sobocińska

Anna Dobrowolska doradza Klientom Kancelarii – osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach […]

czytaj więcej
Aplikant adwokacki

Marta Pomykaj

Marta specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, tematyce zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochronie dóbr osobistych. […]

czytaj więcej
Prawnik & Manager ds. PR

Edyta Borkowska

Edyta Borkowska doradza Klientom Kancelarii – osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Doświadczenie zdobywała m.in. w redakcji […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Kierownik biura

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Wspiera obsługę księgowo – finansową oraz kadrową […]

czytaj więcej
Asystentka

Małgorzata Kolasa-Sorour

Wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Małgorzata Kolasa-Sorour posiada bogate doświadczenie w pracy administracyjno – […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta