O WYNIKU SPRAWY NIE ZAWSZE DECYDUJE BIEGŁY. Prace wykonane poza umową winny zostać opłacone mimo braku stosownego aneksu do umowy.

W dniu 2 października 2017 roku nasza Kancelaria uzyskała dla swojego Klienta korzystne rozstrzygnięcie sprawy w procesie o zapłatę za roboty budowlane, w tym prace dodatkowe, mimo skrajnie niekorzystnej opinii biegłego sądowego. Zasądzona kwota przekracza 70 tysięcy złotych i obejmuje odsetki za opóźnienie. Proces dotyczył roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za prace budowlane wykonane w ramach zawartej przez Strony umowy i prace dodatkowe realizowane w wysokiej klasy salonie kosmetycznym. Postępowanie w sprawie trwało od 2012 roku. W postępowaniu strona pozwana podniosła m.in. zarzut wadliwego wykonania przedmiotu umowy i domagała się obniżenia ceny, przedstawiając na tę okoliczność dowody w postaci opinii rzeczoznawców. Z uwagi na to, że między stronami toczy się jeszcze jedno postępowanie w przedmiocie zapłaty za inny fragment prac wykonanych w oparciu o odrębną umowę, gdzie przeprowadzono dowód z opinii biegłego, strona pozwana wnosiła o przeprowadzenie dowodu z tej opinii i uwzględnienie wniosków tam zawartych. Opinia ta była dla naszej Klientki bardzo niekorzystna i zawierała szereg uwag co do staranności wykonawcy i stosowanych przez niego standardów. W obu postępowaniach podważaliśmy kwalifikacje biegłej do jej sporządzenia, sposób przeprowadzenia oględzin lokalu, jak również podstawy wysnutych wniosków. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie podzielił nasze uwagi i przy ustalaniu stanu faktycznego nie wziął pod uwagę dowodu z opinii biegłego oraz pominął jego zeznania złożone w toku postępowania. W uzasadnieniu wskazał bowiem, że opinia ta była sporządzana na okoliczność prawidłowości wykonania elementów niebędących przedmiotem rozpatrywanej sprawy. Sąd nie wziął pod uwagę zeznań biegłej uznając, że nie korespondują one z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie.

Dodatkowo, Sąd rozpoznający sprawę uwzględnił roszczenie powódki o zapłatę wynagrodzenia za prace dodatkowe wykonane przez powódkę na rzecz pozwanych, mimo że umowa zawarta między stronami przewidywała, że wynagrodzenie za prace dodatkowe wymaga uprzedniego zaakceptowania w drodze aneksu do umowy. Aneksy nie były jednak zawierane. Zdaniem Sądu fakt wykonania prac dodatkowych nie budził jednak wątpliwości. Sąd prawidłowo ustalił, że dochodziło do częstych zmian w stosunku do projektu wykonawczego, a zmiany te były komunikowane przez pozwane bądź ustalane na budowie. Sąd w uzasadnieniu zaznaczył, że materiał dowodowy w sprawie wskazuje na zmianę w zakresie pactum de forma i zgodne odstąpienie przez strony od trybu wynikającego z umowy, poprzez bezpośrednie ustne lub mailowe zlecanie prac dodatkowych przez pozwane. Potwierdziły to zeznania świadków, jak również korespondencja pisemna i  e-mail kierowana do powódki przez pozwane.

Wyrok jest nieprawomocny. Cieszymy się jednak, że po tylu latach nasza Klientka otrzymała korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, mimo licznych zarzutów strony pozwanej, które Sąd naszym zdaniem prawidłowo odrzucił przy wyrokowaniu.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Współzałożyciel i Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Marta Borajkiewicz-Pionkowska

Marta Borajkiewicz-Pionkowska jest ekspertem w zakresie złożonych projektów handlowych, także realizowanych z udziałem podmiotów zagranicznych. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Fiedorczuk

Justyna Fiedorczuk specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz prawa planowania […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk doradza Klientom Kancelarii, w szczególności spółkom prawa handlowego, w zakresie restrukturyzacji zadłużenia oraz […]

czytaj więcej
Radca Prawny

Paulina Pacholczyk

Paulina Pacholczyk reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych dotyczących w szczególności ich bieżącej działalności operacyjnej. […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Prawnik

Aleksander Półtorak

Aleksander Półtorak specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa ochrony danych osobowych […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Anna Sobocińska

Anna Dobrowolska doradza Klientom Kancelarii – osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach […]

czytaj więcej
Aplikant adwokacki

Marta Pomykaj

Marta specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, tematyce zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochronie dóbr osobistych. […]

czytaj więcej
Prawnik & Manager ds. PR

Edyta Borkowska

Edyta Borkowska doradza Klientom Kancelarii – osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Doświadczenie zdobywała m.in. w redakcji […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Kierownik biura

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Wspiera obsługę księgowo – finansową oraz kadrową […]

czytaj więcej
Asystentka

Małgorzata Kolasa-Sorour

Wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Małgorzata Kolasa-Sorour posiada bogate doświadczenie w pracy administracyjno – […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta