Manipulowałeś przychodami w ramach tarczy antykryzysowej? Spodziewaj się kontroli

W ostatnich dniach coraz częściej pojawiają się zapowiedzi podjęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy też Polski Fundusz Rozwoju wzmożonych kontroli przedsiębiorców. Mają one dotyczyć m.in. prawdziwości oświadczeń złożonych przy ubieganiu się o różne formy wsparcia udzielanego przez te instytucje. Stwierdzenie nieprawidłowości w tym zakresie może wiązać się z poważnym konsekwencjami, również na gruncie prawa karnego.

Chodzi tu przede wszystkim o przepis art. 297  § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat podlega między innymi ten, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego od instytucji dysponujących środkami publicznymi kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego.

Powołany przepis dotyczy zatem zarówno składania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ubiegania się o wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, czy też świadczenia postojowego przyznawanego przez ZUS. Kontrowersje w tym kontekście budzi stosowanie go do procesu uzyskiwania zwolnienia z obowiązku regulowania składek na ubezpieczenie społeczne, choć niewykluczone, że będą próby pociągania przedsiębiorców do odpowiedzialności również w tej sytuacji.

Należy zwrócić uwagę na to, że, jak wskazuje się w orzecznictwie, przestępstwo to ma charakter formalny, co oznacza, że do pociągnięcia do odpowiedzialności nie jest konieczne uzyskanie poszczególnych korzyści w wyniku opisanych w przepisie działań, lecz wystarczy samo przedłożenie takiego dokumentu we wskazanym w ww. przepisie celu (tak orzekł m.in. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 13 kwietnia 2017 roku, w sprawie o sygnaturze akt II AKa 59/17).

Świadczą o tym również poszczególne przepisy ustaw związanych z Tarczą antykryzysową. Tak na przykład przepis art. 21a ust. 2d ustawy o systemie instytucji rozwoju, odsyłający do przepisów 297  § 1 – 3 Kodeksu karnego, czy też poszczególne przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dotyczące zobowiązania do składania wniosków wraz z oświadczeniem o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Najbardziej problematyczną w tym zakresie kwestią może okazać się kwestia manipulowania wysokością osiągniętego przychodu w okresach branych pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 do Ordynacji podatkowej wprowadzono bowiem art. 119zhb upoważniający Ministra Finansów do zlecania izbie rozliczeniowej analizy skutków zachodzących zjawisk gospodarczych, w tym w szczególności ich wpływu na płynność finansową przedsiębiorców i innych podmiotów. Umożliwia to weryfikację np. tego, czy wykazany spadek przychodów miał charakter rzeczywisty, czy też był skutkiem manipulacji polegających np. na opóźnionym wystawianiu faktur.

Może zdarzyć się zatem, że odpowiedni organ, po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, stwierdzi nieprawidłowości i zainicjuje postępowanie karne. Co ważne, nie będzie miała w tym kontekście znaczenia kwestia uwzględnienia wniosku i przyznania pomocy, ponieważ kontrola może być również przeprowadzana następczo. Biorąc pod uwagę wydatki z budżetu państwa poniesione na wsparcie przedsiębiorców, można spodziewać się wzmożonej aktywności organów podatkowych w tym zakresie.

W przypadku pojawienia się komplikacji związanych z działaniami instytucji państwowych zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Wcześniej Partner innej warszawskiej kancelarii prawnej, odpowiedzialny w szczególności za […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Uprzednio związana z jedną z wiodących warszawskich kancelarii, jako członek zespołu […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa karnego. W ramach swojej praktyki […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

ALEKSANDRA GROSICKA

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest obecnie studentem V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
Asystent prawny

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta