Jesteś pokrzywdzony przestępstwem – pamiętaj o swoich prawach

Każdy z Nas może zostać osobą pokrzywdzoną przestępstwem – ktoś nas okradł, oszukał, posłużył się naszym dowodem osobistym, ucierpieliśmy w wypadku. Rolą profesjonalnego pełnomocnika w sprawach karnych nie jest wyłącznie obrona oskarżonych, działamy również jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych przestępstwem. Należy pamiętać, że pokrzywdzonemu, jako stronie postępowania przygotowawczego, przysługuje szereg uprawnień procesowych, o czym sami zainteresowani często zapominają.

Czynny udział osoby pokrzywdzonej w postępowaniu nie tylko umożliwia mu w pewnym stopniu samodzielną obronę swoich praw, ale stanowi także swego rodzaju kontrolę działań organów postępowania przygotowawczego, które nie zawsze prowadzą dochodzenie lub śledztwo w sposób wzorowy – co może wynikać chociażby z obciążenia dużą liczbą spraw. Wprawdzie istnieje obowiązek pouczenia pokrzywdzonego o jego prawach w postępowaniu karnym, jednak w praktyce oznacza to często wręczenie przygotowanych wcześniej wzorów pouczeń zawierających tekst skopiowanych przepisów Kodeksu postępowania karnego, na które kto mało zwraca uwagę.

Jednym z istotnych uprawnień pokrzywdzonego w postępowaniu karnym jest możliwość złożenia wniosku o naprawienie szkody, o którym mowa w przepisie art. 46 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie ze wspomnianym przepisem sąd może (w przypadku złożenia wniosku przez pokrzywdzonego lub inną osobę uprawnioną musi) orzec obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Jeżeli orzeczenie ww. obowiązku jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. W przypadku, gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.

Dodatkowo należy pamiętać o możliwości złożenia oświadczenia o zamiarze działania przez pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego na etapie sądowym postępowania karnego. Oświadczenie to powinno zostać złożone do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej – tj. do momentu odczytania aktu oskarżenia – i jest konieczne, by pokrzywdzony zachował status strony także w postępowaniu przed sądem. W przypadku niezłożenia ww. oświadczenia pokrzywdzony traci możliwość odwołania się od orzeczenia sądu, składania wniosków dowodowych na etapie sądowym, zadawania pytań przesłuchiwanym świadkom, czy wniesienia kasacji od wyroku sądu II instancji.

W przypadku więc, gdy jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, w celu ochrony swoich praw w postępowaniu karnym, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Jest specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Z sukcesem […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje klientów […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Patrycja Guniewska

Patrycja Guniewska zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Michał Pęczkowski

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, i administracyjnym. Prowadzi spory przed sądami cywilnymi i administracyjnymi […]

czytaj więcej
Radca prawny

Aleksandra Grosicka – Soczyńska

Aleksandra Grosicka jest specjalistą w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest odbywa obecnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W […]

czytaj więcej
Aplikantka adwokacka

Anna Kalita

Anna Kalita jest aplikantką adwokacką III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się […]

czytaj więcej
Prawnik

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Prawnik

Wiktoria Bednarska

Jest studentką V roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Karolina Harbaszewska

Karolina Harbaszewska wspiera pracę biura Kancelarii oraz prawników. Zdobywała doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Monika Truszkowska

Monika Truszkowska zajmuje się sprawami organizacyjno-administracyjnymi, obiegiem dokumentacji, pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz bieżącą obsługą […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta