DWIE SPRAWY I DWA PRECEDENSOWE SUKCESY KANCELARII W SPORACH Z NADZOREM BUDOWLANYM

W pierwszym z postępowań przed Naczelnym Sądem administracyjnym Kancelaria uzyskała precedensowe rozstrzygnięcie dla swojego Klienta, idące wbrew istniejącej do tej pory linii orzeczniczej w sądownictwie administracyjnym. Nadzór budowlany trzy lata temu, chcąc przymusić Klienta Kancelarii do demontażu urządzenia budowlanego, nałożył na niego taki obowiązek pod groźbą grzywny 50 tys. zł. Klient niezwłocznie urządzenie zdemontował, ale nadzór budowlany na tyle opieszale dokonywał sprawdzeń (pół roku), że w międzyczasie Urząd Skarbowy, pobrał grzywnę. – Dzięki orzeczeniu NSA, Klient ma otwartą drogę do zwrotu całej kwoty, wraz z odsetkami – mówi Izabela Wąsowska, radca prawny z kancelarii MKZ Partnerzy.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że korzystne dla Klienta orzeczenie, zapadło pomimo ugruntowanej dotychczas linii orzeczniczej zgodnie z którą przepis art. 125 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który stanowi, że „W razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym, nałożone, a nieuiszczone lub nieściągnięte grzywny w celu przymuszenia podlegają umorzeniu” może mieć zastosowanie tylko w sytuacji, gdy grzywna nie została jeszcze uiszczona lub ściągnięta.

W wydanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał jednak, że umorzeniu może podlegać również ściągnięta grzywna, w sytuacji w której to właśnie z opieszałości działania organu egzekucyjnego doszło do jej pobrania. – To precedensowe rozstrzygnięcie, które uszczupla swobodę działania organów na niekorzyść inwestorów, w sytuacjach gdy inwestor podjął wymagane działania, a nie uzyskał ochrony prawnej tylko i wyłącznie z przyczyn zawinionych opieszałością organów administracji – podsumowuje mecenas Wąsowska.

Druga sprawa przed NSA dotyczyła nakazu rozbiórki urządzenia reklamowego, które zostało wzniesione na podstawie wcześniejszego zgłoszenia budowlanego. Nadzór budowlany nakazał jednak rozbiórkę, gdyż uznał, że inwestycja powinna być realizowana na podstawie pozwolenia na budowę.  Jednak NSA uznał, że niewniesienie przed organ administracji sprzeciwu do wcześniejszego zgłoszenia budowlanego takiej inwestycji, skutkuje powstaniem uprawnienia do legalnej realizacji inwestycji, co daje możliwość wszczęcia postępowania naprawczego. To jednak powinno w tym przypadku być prowadzone w oparciu o postanowienia mniej rygorystyczne tj. art. 50-51 Prawa budowlanego, a nie art. 48 ww. ustawy.

Sąd dodatkowo wskazał, że w przypadku postępowania w celu doprowadzenia wykonanych (wykonywanych) robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem (art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego) bądź też podjęcia innych decyzji przez organ, mamy do czynienia również z badaniem zgodności z przepisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  – To również spory precedens, ponieważ do tej pory organy badały takie sprawy pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w dacie orzekania – podkreśla mecenas Izabela Wąsowska.

Sąd wskazał, że w tego typu przypadkach (skuteczne zgłoszenie, przy obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę) organ nadzoru budowlanego w postępowaniu naprawczym bada zgodność inwestycji z przepisami miejscowego planu przestrzennego. Jednakże należy mieć na uwadze, że badanie to może dotyczyć tylko przepisów miejscowego planu, który rozpoczął swoje obowiązywanie przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Jak wskazał Sąd, nie ma obowiązku dostosowywania już zagospodarowanej w określony sposób nieruchomości do wymogów wynikających z miejscowego planu przestrzennego, który wszedł w życie, już po tym gdy nieruchomość została w określony sposób zagospodarowana. – Prawo nie może działać wstecz – podsumowuje mecenas Wąsowska.

 

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Jest specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Z sukcesem […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje klientów […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest odbywa obecnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W […]

czytaj więcej
Aplikantka adwokacka

Anna Kalita

Anna Kalita jest aplikantką adwokacką III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się […]

czytaj więcej
Prawnik

Karolina Lewandowska

Karolina Lewandowska jest studentką IV roku na wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w […]

czytaj więcej
Praktykant

Sylwia Pawlonka

Sylwia Pawlonka jest studentką V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie […]

czytaj więcej
prawnik

Mateusz Panasiuk

Mateusz Panasiuk jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jak również Prawa […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Monika Truszkowska

Monika Truszkowska zajmuje się sprawami organizacyjno-administracyjnymi, obiegiem dokumentacji, pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz bieżącą obsługą […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta