DOSTAŁEŚ KARĘ Z SANEPIDU? SPRAWDŹ, JAK MOŻESZ JĄ ZAKWESTIONOWAĆ!

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 zostały wprowadzone różnego rodzaju ograniczenia, nakazy i zakazy, których nieprzestrzeganie wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Wśród sankcji tych znajduje się kara administracyjna nakładana przez właściwą  powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną (tzw. Sanepid). Jest ona szczególnie dotkliwa ze względu na możliwą wysokość oraz rygor natychmiastowej wykonalności. Są jednak różnorodne wątpliwości dotyczące legalności takich decyzji, które to mogą potencjalnie umożliwić ich skuteczne zakwestionowanie.  

Obowiązki dotyczące zasłaniania nosa i ust m.in. w szeroko rozumianych miejscach ogólnodostępnych oraz zachowywania odstępu wynikają obecnie z przepisów §  26 ust. 1 pkt 1) oraz §  27 ust. 1 i d.)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Z przepis art. 48a ust. 1 pkt 1)  ustawy  dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowi, że kto nie stosuje się m.in. do nałożonego określonego sposobu przemieszczania się (o czym mowa powyżej), podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł. Wymierza ją właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w drodze decyzji administracyjnej, która podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia

Poza samymi prawnymi wątpliwościami co do zgodności z Konstytucją istnienia tych obowiązków, problematyczna jest również sama procedura nakładania kar za ich naruszanie. Jak pokazuje bowiem praktyka (na co zwrócił ostatnio uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich), podstawą decyzji Sanepidu jest sama notatka funkcjonariusza Policji stwierdzająca fakt naruszenia przepisów. Po tym, jak trafia ona do właściwego inspektora, niemal automatycznie, bez przeprowadzania dalszego postępowania dowodowego, wydaje odpowiednią decyzję.

Tymczasem, zgodnie z przepisem art. 189d Kodeksu postępowania administracyjnego, organ podczas wymierzania kary powinien kierować się m.in. wagą i okolicznościami naruszenia obowiązku, stopniem przyczynienia się strony, oraz działaniami przez nią podjętymi w celu uniknięcia skutków tego naruszenia. Okoliczności te są niemożliwe do ustalenia w oparciu jedynie o często bardzo lakoniczną notatkę, bez wysłuchania podmiotu, na który nakłada się karę. Przepisy tzw. ustawy covidowej nie wyłączają w żaden sposób stosowania ogólnych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Samej notatki nie można także uznać za dokument urzędowy w rozumieniu przepisu art. 76 §  1 Kpa, tym samym brak podstaw do uznania, że stanowi ona dowód tego, co zostało w niej urzędowo stwierdzone. Nie jest bowiem spełniony wymóg sporządzenia jej przez właściwy organ państwowy – tym jest m.in. Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy, czy też komendanci komisariatu, w żadnej mierze jednak do tego grona nie zalicza się szeregowy funkcjonariusz Policji.

Wszystkie te zastrzeżenia skłaniają do refleksji, że w razie zaskarżenia decyzji o nałożeniu kary najpierw do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a w razie jej utrzymania – do wojewódzkiego sądu administracyjnego – są spore szanse na uchylenie decyzji i odzyskanie zabranych środków.

Polecane

Specjaliści

Partner, Radca prawny

Paweł Michalak

Współzałożyciel i Partner zarządzający Kancelarii. Jest specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Katarzyna Kosicka-Polak

Współzałożycielka i Partner Kancelarii. Kieruje zespołem prawa administracyjnego oraz prawa mediów i reklamy. Z sukcesem […]

czytaj więcej
Partner, Radca prawny

Artur Zawolski

Radca prawny, partner i współzałożyciel MKZ Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji (1998) […]

czytaj więcej
Radca prawny

Alicja Kosicka

Alicja Kosicka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz […]

czytaj więcej
Radca prawny

Izabela Wąsowska

Izabela Wąsowska jest członkiem zespołu doradzającego przy przedsięwzięciach inwestycyjnych, w szczególności w obszarze nieruchomości. Specjalizuje […]

czytaj więcej
Adwokat

Karina Banaszczyk

Karina Banaszczyk specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym. W ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje klientów […]

czytaj więcej
Radca prawny

Piotr Kosiacki

Piotr Kosiacki jest ekspertem w zakresie obsługi klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
Radca prawny

Katarzyna Ignatowicz-Dębska

Katarzyna Ignatowicz-Dębska prowadzi kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, administratorów nieruchomości oraz właścicieli (zarówno prywatnych, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Agnieszka Wach

Agnieszka Wach w trakcie swojej pracy zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje […]

czytaj więcej
Radca prawny

Barbara Skrok

Barbara Skrok pracuje w zespole świadczącym obsługę prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doradza […]

czytaj więcej
Radca prawny

Justyna Bachórska

Justyna Bachórska pracuje w zespole prawa cywilnego i rodzinnego. W ramach praktyki doradza osobom fizycznym, […]

czytaj więcej
Radca prawny

Anna Sobocińska

Anna Sobocińska doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych oraz nadzoruje […]

czytaj więcej
radca prawny

Dominika Lara

Dominika Lara posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa handlowego, prawa administracyjnego oraz szeroko rozumianego prawa […]

czytaj więcej
radca prawny

Magdalena Jadczyszyn-Skitek

Magdalena Jadczyszyn-Skitek posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego […]

czytaj więcej
aplikant radcowski

Natalia Potkańska

Natalia Potkańska jest aplikantką radcowską I roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie […]

czytaj więcej
radca prawny

Paweł Zyskowski

Paweł Zyskowski, niemal od początku swojej kariery zawodowej, zajmował się kompleksową obsługą prawną dużych podmiotów […]

czytaj więcej
radca prawny

Sebastian Kozłowski

Sebastian Kozłowski w ramach swojej praktyki doradza osobom fizycznym oraz prawnym, jak również reprezentuje osoby […]

czytaj więcej
adwokat

Małgorzata Duś

Małgorzata Duś posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. W ramach obsługi korporacyjnej spółek, uczestniczyła […]

czytaj więcej
Aplikant radcowski

Jakub Szmelcer

Jakub Szmelcer jest odbywa obecnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W […]

czytaj więcej
Aplikantka adwokacka

Anna Kalita

Anna Kalita jest aplikantką adwokacką III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się […]

czytaj więcej
prawnik

Zuzanna Zula Brzezińska

Zuzanna Zula Brzezińska jest studentką V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. […]

czytaj więcej
prawnik

Mateusz Panasiuk

Mateusz Panasiuk jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jak również Prawa […]

czytaj więcej
Dyrektor ds. Administracyjnych

Olga Morzy-Sobiczewska

Olga Morzy-Sobiczewska od lat zarządza biurem Kancelarii oraz personelem administracyjnym. Koordynuje i wspiera obsługę księgowo […]

czytaj więcej
Asystentka biura

Monika Truszkowska

Monika Truszkowska zajmuje się sprawami organizacyjno-administracyjnymi, obiegiem dokumentacji, pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz bieżącą obsługą […]

czytaj więcej
Klient biznesowy Klient indywidualny
Panel klienta